مبارزه با حشرات و جانوران موذی باید به صورت اصولی و علمی انجام شود تا کارایی این فعالیت به حداکثر برسد و آسیب‌های جانبی به حداقل رسیده و بهداشت عمومی و محیط‌زیست حفظ شود. در زیر به برخی از روش‌های اصولی و علمی برای مبارزه با حشرات و جانوران موذی اشاره می‌کنیم:

استفاده از مواد آفت‌کش مطمئن و محیط‌زیست‌پسند: انتخاب مواد آفت‌کش مناسب و مطابق با استانداردهای بهداشتی و محیط‌زیستی بسیار مهم است. استفاده از مواد آفت‌کش ناسالم و تخلیه نادرست آن‌ها می‌تواند به آلودگی هوا، آب و خاک منجر شود. بنابراین، استفاده از مواد آفت‌کش محیط‌زیست‌پسند که کم‌آسیب‌ترین تأثیر را دارند، اهمیت دارد.

کنترل بیولوژیک: از روش‌های بیولوژیک برای کنترل آفات و جانوران موذی استفاده می‌شود. این روش شامل استفاده از عوامل طبیعی شکارچی، باکتری‌ها و قارچ‌های مفید است که به طور مؤثر در کنترل آفات و جانوران موذی به کار می‌روند و بدون آسیب به محیط‌زیست عمل می‌کنند.

استفاده از تکنولوژی پیشرفته: تکنولوژی‌های پیشرفته مانند پهپادها و ربات‌ها می‌توانند در کنترل آفات و جانوران موذی مؤثر باشند. این تکنولوژی‌ها امکان شناسایی و رصد آفات در مناطق مختلف را فراهم می‌کنند و به اجرای دقیق‌تر و کم‌آسیب‌تر اقدامات کنترلی کمک می‌کنند.

آموزش و آگاهی‌بخشی: آموزش مشتریان درباره روش‌های صحیح کنترل آفات و جانوران موذی، اهمیت اصول بهداشتی و محیط‌زیستی و توجه به مسائل بهداشت عمومی می‌باشد. آگاهی‌بخشی به این موضوع باعث افزایش کیفیت و اثربخشی کنترل آفات می‌شود.

نظارت مستمر: کنترل آفات و جانوران موذی باید به صورت مداوم و مستمر انجام شود. نظارت و بررسی دوره‌ای برروی تأثیرات مصرف مواد آفت‌کش، اثربخشی روش‌های کنترلی و ارزیابی نتایج اقدامات انجام‌شده مهم‌ترین اصول مدیریت مستمر در این حوزه است.

همچنین، همکاری میان مراکز پژوهشی، سازمان‌های بهداشتی و محیط‌زیستی، شرکت‌های کنترل آفات و جامعه محلی نقش مهمی در اجرای روش‌های اصولی و علمی کنترل آفات و جانوران موذی دارد. این همکاری‌ها منجر به کاهش آسیب‌های ناشی از آفات، بهبود بهداشت عمومی و حفظ محیط‌زیست می‌شود.