کارشناسان ما

_

آشنایی با تیم پاک زیست

محسن بشکول

کارشناس مبارزه با آفات بهداشتی

حمیدرضا میرزاباقری

مسئول فنی و کارشناس بهداشت محیط

--

---