کشاورزی دقیق (Precision Agriculture)

کشاورزی دقیق (Precision Agriculture)، استراتژی نوین مدیریت کشاورزی است که مبتنی بر مشاهده، اندازه گیری و پاسخ به تغییرات زمانی و مکانی بوده و هدف آن بهبود و توسعه پایدار در تولید بخش کشاورزی است. کشاورزی دقیق از فناوری‌هایی نوین در جهت خودکارسازی عملیات کشاورزی، بهبود تشخیص، تصمیم‌گیری یا اجرای این عملیات استفاده می‌کند. کشاورزی دقیق یک سیستم مدیریت کشاورزی تکامل یافته‌است که شامل تعداد زیادی تکنولوژی می‌باشد. این ابزارهای تکنولوژی، اغلب شامل سیستم موقعیت‌یاب جهانی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، سیستم سنجش و کنترل بازده، تکنولوژی پخش متغیر و سنجش از راه دور (دورسنجی) است. کشاورزی دقیق ایده ای در سیستم زراعی می‌باشد که شامل توسعه سیستم فنی مدیریت با محوریت دانش و با هدف اصلی بهینه‌سازی سود می‌باشد. سیستم مدیریتی مذکور همان ایده مدیریت جزء به جزء مزرعه بوده و به بیان دیگر توانایی لازم جهت مدیریت هر یک از عملیات زراعی در مکان خاص خود در سطح مزرعه می‌باشد به شرطی که از نظر فنی و اقتصادی سودمند و با صرفه باشد. این سیستم شامل توانایی تغییر یا تعدیل در میزان بکاربردن نهاده‌ها و ورودی‌ها و عملیاتی چون عملیات شخم، مقدار بذر، مبارزه با علف هرز، کنترل آفات و بیماریها، عملیات کاشت و آبیاری می‌باشد.


شرکت نوژن گستر پاک زیست با بکارگیری نیروی مجرب، متخصص و دانش محور و با هدف ایجاد تحول در حوزه کشاورزی کشور، پا به عرصه صنعت کشاورزی دقیق و هوشمند گذاشته، با این امید که بتوان جهشی بزرگ در جهت افزایش بهره وری و توسعه پایدار کشاورزی در کشور  ایجاد کرد.